Go to Top

Wysoka popularność leasingu w Europie

Europejski rynek leasingu na koniec 2017 roku osiągnął wartość 384,1 mld euro rosnąc +9,4% rok do roku. Ożywienie było obserwowane we wszystkich głównych grupach środków trwałych.
Polska branża leasingowa z +15,7% dynamiką (na koniec 2017 r/r) znajduje się w gronie siedmiu największych rynków leasingu w Europie. W Polsce z leasingu korzystają głównie przedsiębiorstwa.  Federacja Leaseurope, reprezentująca europejski rynek leasingu podała, że w 2017 roku całkowita wartość nowych umów leasingowych, zawartych w Europie wyniosła 384,1 mld euro. Europejski rynek leasingu w ubiegłym roku odnotował tym samym +9,4 proc. dynamikę (w porównaniu do 2016r.).
 
Co istotne, ożywienie było widać we wszystkich kategoriach aktywów ruchomych, finansowanych przez europejskich leasingodawców. W 2017r. wartość umów odnoszących się do leasingu pojazdów osobowych wzrosła o +9,9% (r/r), dynamika segmentu samochodów dostawczych wyniosła +7,9%, podczas gdy transakcje dotyczące maszyn i urządzeń przemysłowych osiągnęły +14,9% wzrost r/r. Dobre wyniki były udziałem także leasingu komputerów i maszyn biurowych (+3% r/r), a jedynie obszar leasingu nieruchomości odnotował ujemną 3,5% dynamikę (r/r).

Europejskie firmy leasingowe w największym stopniu finansują pojazdy. Ich udział w rynku ruchomości wyniósł w 2017 roku 72,6%, przy czym niekwestionowanym liderem były pojazdy osobowe z 53,9% udziałem w całym rynku ruchomości. W Polsce finansowanie pojazdów jest równie ważne (70,7%), przy czym poszczególne części tego rynku tj. samochody osobowe i pozostałe środki transportu drogowego są bardziej zrównoważone. Ich udziały w rynku leasingu ruchomości w Polsce wyniosły odpowiednio 38,2% oraz 32,5%. W Europie podobnie jak i w Polsce drugą pozycję zajmują maszyny i urządzenia, przy czym w Polsce leasing tego typu przedmiotów cieszy się dużo większą popularnością. W Polsce udział maszyn i urządzeń w całym rynku ruchomości wyniósł 26,3%, przy średniej dla całego europejskiego rynku na poziomie 15,4%. Na dalszych miejscach znajdują się komputery oraz sprzęt biurowy, statki powietrzne, wodne i środki transportu kolejowego oraz inne ruchomości.
W Polsce firmy leasingowe finansują przede wszystkim działalność przedsiębiorstw. Według badań GUS (2017) oraz szacunków Związku Polskiego Leasingu w naszym kraju z usług firm leasingowych korzysta około 600 tys. firm. W innych europejskich krajach ważną grupę klientów firm leasingowych, obok przedsiębiorstw, stanowią także konsumenci oraz jednostki sektora publicznego.
Tekst: Związek Polskiego Leasingu

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.