Bezpieczeństwo w branży budowlanej

Bezpieczeństwo w branży budowlanej

– Producent maszyny budowlanej powinien sam oszacować i ocenić ryzyko związane z jej użytkowaniem oraz wyeliminować je za pomocą środków technicznych – stwierdził Krzysztof Turoń z Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). – Dopuszczone do użytkowania maszyny muszą posiadać oznaczenie CE gwarantujące, że są one zgodne z „zasadniczymi wymaganiami” w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, zawartymi w dyrektywie maszynowej 2006/42WE. To, czego nie można wykluczyć lub stwarza zagrożenie akceptowane społecznie, powinno być opisane w instrukcji – podkreślił prelegent konferencij z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”.

Konferencja poświęcona analizie otoczenia prawnego dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, określeniu zagrożeń i sposobów ich eliminacji, sposobach promocji tej tematyki odbyła się w Warszawie, a cykl został zorganizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Uregulowania w zakresie BHP na budowach zmieniały się wraz z rozwojem przemysłu i wprowadzaniem nowych technologii – zauważył Jerzy Obolewicz z Instytutu Naukowego Inżynierii i Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych. - Dawniej był to, po prostu, ogół środków i urządzeń służących do stworzenia warunków bezpiecznej pracy. Dzisiejsze prawo odnosi się do zagadnień technicznych, elektronicznych czy IT, czyli zagadnień obejmujących całą życiową historię obiektu, od planowania, przez projektowanie, konstrukcję, wykonawstwo, eksploatację, po wyburzenie, czy zmianę przeznaczenia obiektu.

Zagadnienia określające warunki prowadzenia budowy znajdują się w szeregu ustaw i rozporządzeń zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Najważniejsze z nich to Prawo budowlane z szeregiem nowelizacji. Wśród aktów prawnych niższego rzędu, zdaniem Jerzego Obolewicza, warto wskazać m.in. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych. Na szczeblu europejskim istotne są natomiast dyrektywy: tzw. maszynowa 2006/42WE oraz tzw. narzędziowa 2009/104WE.

O działaniach na rzecz promocji bezpieczeństwa i zdrowia w pracach prowadzonych przez Enterprise Europe Network (EEN) przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi opowiedziała Małgorzata Sikorska z tej organizacji. Od 2011 roku EEN jest ambasadorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EABZP) prowadzącej cykliczne kampanie społeczne ukierunkowane na szerzenie wiedzy o problemie zagrożeń występujących w miejscu pracy na terenie Unii Europejskiej (obecna kampania „Dźwigaj z głową” dotyczy zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego). Działania prowadzone w Polsce realizowane są za pośrednictwem biuletynu, elektronicznego newslettera, spotkań, seminariów, warsztatów i konferencji. W ten sposób przekazywane są informacje dotyczące m.in. nowych zagrożeń związanych z pracą, sposobów oceny ryzyka zawodowego, narzędzi radzenia sobie z tego rodzaju problemami.

Sławomir Gobcewicz z Urzędu Dozoru Technicznego opowiedział o zagrożeniach związanych ze stosowaniem urządzeń ciśnieniowych (na przykład różnego rodzaju zbiorników, butli, pomp do podawania betonu, kotłów czy rurociągów).
- Niewłaściwy osprzęt, nieszczelność połączeń, niewłaściwa eksploatacja, niedostateczne zabezpieczenia, na przykład przed upadkiem, to najczęstsze źródła zagrożeń podczas używania urządzeń ciśnieniowych – stwierdził Sławomir Gobcewicz. – Koordynacja działań poszczególnych pracowników i maszyn stosujących urządzenia ciśnieniowe jest bardzo istotna w procesie eliminacji lub przynajmniej ograniczania zagrożeń – podkreślił.


Źródło informacji: PAP MediaRoom

Powrót na górę